بعد از سه هفته مذاکره رامین رضائیان به پرسپولیس منتقل شد